java数组

1.5数组

1.5.1基本概念

 • 相同类型数据的有序集合

 • 每一个数据称作一个数组元素,每个数组元素可以通过一个下标来访问

1.5.2数组的声明和创建

int[] numbs;//或 int nunbs[];这里也叫声明
​
numbs= new int [10];//这里叫数组的创建
​
//也可以合在一起,即声明和创建一起写
int[] numbs = new int[10]; 
​
//创建后之后可以通过循环来对数组元素赋值,一个下标对应一个元素(且下标从0开始)
for(i=0; i<numbs.length; i++){
  numbs[i]=i;
}

1.5.3数组的初始化

 public static void main(String[] args) {
    int [] arr = {1,2,3};//静态初始化
    int [] arr2 = new int [10];//动态初始化
   //当开辟好数组若未赋值,则会有默认赋值0;
  }

1.5.4数组的使用

public class Arrays {
  public static void main(String[] args) {
    int [] arr = new int [5];
    //普通的for循环
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      arr[i] = i;
    }
//    增强for循环
    for (int array:arr) {
      System.out.println(array);
    }
    //数组传参和返回值
    int [] rever = haha(arr);
    System.out.println(rever);
  }
  public static int [] haha(int[] x){
    int[] rev = new int[x.length];
    for (int i = 0; i < x.length-1; i++) {
      rev[x.length-i-1]=x[i];
    }
    return rev;
  }
}
​

1.5.5总结

 • 数组长度是确定的,一旦创建大小不可改变

 • 数组内元素必须是相同类型,不允许出现混合类型

 • 数组中的元素可以是任何数据类型,包括基本类型和引用类型

 • 数组变量属于引用类型,数组也可以看成是对像,数组中的每个元素相当于该对象的成员变量。

  数组本身就是对象,jaca张建红对象是在堆中的,因此数组无论保存原始类型还是其它对象类型,数组对象本身还是在堆中的。

 • 数组下标越界异常 : ArrayIndexOutOfBoundsException

1.5.6二维数组

public class Demo08 {
  public static void main(String[] args) {
    int [] [] arr={{1,2,},{1,2},{1,2}};//二维数组的定义
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {//二维数组的遍历
      for (int j = 0; j < arr[i].length;j++){
        System.out.println(arr[i][j]);
      }
    }
    printArr(arr[0]);//这里可以看出二维数组的实质,其实是一维数组的每个位置上再嵌入一个数组
    //多维数组也类似
  }
  public static void printArr(int []arr){
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      System.out.println(arr[i]);
    }
​
  }
}
​

1.5.7Arrays工具类

import java.util.Arrays;
​
public class Demo09 {
  public static void main(String[] args) {
    int [] a = {1,2,3,4,5,12,3212,33222};
    System.out.println(a);//[I@3f99bd52
    System.out.println(Arrays.toString(a));//Arrays方法里的遍历
    Arrays.sort(a);//升序排序
    System.out.println(Arrays.toString(a));
    Arrays.fill(a,2,4,10);//数组填充,可以定义范围,也可以不定义
    System.out.println(Arrays.toString(a));
  }
}

1.5.8冒泡排序

import java.util.Arrays;
​
public class Demo10 {
  public static void main(String[] args) {
  int [] arr ={1,3,2,5,4,8,6,9};
  int [] a=sort(arr);
    System.out.println(Arrays.toString(a));
  }
  public static int [] sort(int [] arr){
    int temp = 0;
    boolean flag=false;//进行优化
    for (int i = 0; i<arr.length-1;i++){//第一轮循环表示轮数
      for (int j = 0; j < arr.length-1-i; j++) {//第二轮循环进行比较和交换
        if(arr[j+1] < arr[j]){
          temp=arr[j];
          arr[j]=arr[j+1];
          arr[j+1]=temp;
          flag=true;
        }
      }
      if(flag==false){
        break;
      }
    }
    return arr;
  }
 }
​

1.5.9稀疏数组

package test;
​
public class Demohaha {
  public static void main(String[] args) {
    //1.创建一个二维数组 11*11  0: 没有棋子, 1:黑棋  2:白棋
    int [][] array1 = new int [11][11];
    array1[1][2] = 1;
    array1 [2][3] = 2;
    //输出原始数组
    System.out.println("输出原始数组");
    for(int[] ints : array1){
      for (int anInt : ints){
        System.out.print(anInt+"/t");
      }
      System.out.println();
    }
​
    //2.转换为稀疏数组保存
//    获取有效值个数
    int sum=0;
    for(int i = 0; i < array1.length;i++){
      for(int j = 0; j < array1[i].length; j++){
        if(array1[i][j] !=0){
          sum++;
        }
      }
    }
    System.out.println(sum);
​
​
//    3.创建一个稀疏数组
    int[][] array2 =new int[sum+1][3];
    array2[0][0] = 11;
    array2[0][1] = 11;
    array2[0][2] = sum;
​
//    遍历二维数组,将非0值放入稀疏数组
    int count = 0;
    for(int i = 0; i < array1.length;i++){
      for(int j = 0; j < array1[i].length; j++){
        if(array1[i][j] !=0){
          count++;
          array2[count][0]=i;
          array2[count][1]=j;
          array2[count][2]=array1[i][j];
        }
      }
    }
//    4.输出稀疏数组
    System.out.println("输出稀疏数组");
​
    for(int i = 0; i < array2.length; i++){
      System.out.println(array2[i][0]+"/t"+array2[i][1]+"/t"+array2[i][2]+"/t");
    }
​
​
    System.out.println("稀疏数组还原");
    System.out.println("===================");
    //1.读取稀疏数组
    int [][] array3 = new int[array2[0][0]][array2[0][1]];
​
    //2.给其中元素还原它的值
    for (int i = 1; i < array2.length; i++){
      array3[array2[i][0]][array2[i][1]]=array2[i][2];
    }
//    3.打印
    for(int[] ints : array3){
      for (int anInt : ints){
        System.out.print(anInt+"/t");
      }
      System.out.println();
    }
​
  }
​
}
​

原文 

https://www.maiyewang.com/archives/89838

本站部分文章源于互联网,本着传播知识、有益学习和研究的目的进行的转载,为网友免费提供。如有著作权人或出版方提出异议,本站将立即删除。如果您对文章转载有任何疑问请告之我们,以便我们及时纠正。

PS:推荐一个微信公众号: askHarries 或者qq群:474807195,里面会分享一些资深架构师录制的视频录像:有Spring,MyBatis,Netty源码分析,高并发、高性能、分布式、微服务架构的原理,JVM性能优化这些成为架构师必备的知识体系。还能领取免费的学习资源,目前受益良多

转载请注明原文出处:Harries Blog™ » java数组

赞 (0)
分享到:更多 ()

评论 0

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
 • 网址